Over ons

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is:
Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Oprichting Stichting Oude Groninger Kerken

De Stichting Oude Groninger Kerken is opgericht op 13 mei 1969, een tijd waarin vele kerken bedreigd werden door ernstig en onaanvaardbaar verval. Dankzij het initiatief van een groep zeer betrokken en gemotiveerde mensen werd de Stichting opgericht die zich inzette voor het behoud van de kerken als religieus erfgoed.

Dit zijn wij

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a . het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun
bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard;
c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen sub a bedoeld;
d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden.
(artikel 1 en 2 van de statuten)

Missie SOGK

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Materieel en functioneel gaan bij de SOGK hand in hand. Want oude Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting.

Dit zijn wij in het kort
Naam: Stichting Oude Groninger Kerken
Vestigingsplaats: Groningen
Rechtsvorm: stichting
Statuten SOGK - juni 2011
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
BTW nummer NL 002890604B01
KvK nummer 41009261
RSIN 0028.90.604

Beleidsplan Stichting Oude Groninger Kerken 2021 - 2024

De komende beleidsperiode onderzoeken we kritisch reeds zichtbare effecten van groei op onze organisatie. Ook kijken we naar te verwachten effecten van verdere groei. We zijn ons daarbij bewust van de dynamiek die diverse maatschappelijke veranderingen met zich meebrengen voor onze organisatie. Het is noodzakelijk dat we open staan voor leren, ontwikkelen en waar nodig aanpassen. Het is onze ambitie een effectieve, flexibele en reflectieve organisatie te zijn. We bewaken daarbij continuïteit in de uitvoering van ons werk. Voor het benutten van nieuwe kansen zoeken we partnerschap. Samen staan we sterk.
Bakens van betekenis - Beleidsplan Stichting oude Groninger Kerken 2021-2024

Jaarstukken 2018

Uit de inleiding:
'Na vijftig jaar restaureren, onderhouden, vakkundig beheren en gebruik kunnen wij stellen dat aan onze zorg toevertrouwd erfgoed zich voor het merendeel in goede staat bevindt. Dit mooie resultaat wordt helaas overschaduwd door de gevolgen van de aardgaswinning. Ook daarin weten we door eenzelfde systematische en professionele aanpak de schaden te herstellen zonder een ernstige aantasting van het historisch belangrijke materiaal. Maar of dit afdoende is of dat toch grootschalig moet worden versterkt? In de komende tijd zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Een woord van dank gaat uit naar onze vrijwilligers, de donateurs, fondsen en overheden die het werk van onze stichting mogelijk maken. En dat al vijftig jaar lang!'
Jaarstukken
Jaarstukken [Publicatie]

CBF-keur en ANBI

De Stichting Oude Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen en is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.

Jaarrekeningen 2017 geconsolideerde steunstichtingen met de ANBI-status
Stichting Dr. P.H. Wijkfonds Stichting
Fonds Willemsen-Ritzema van Ikema
Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds
Stichting Van Tuikwerd Fonds Stichting
Het Groninger Klokken- en Orgelfonds
Stichting Ausema-de Jong Fonds

Geconsolideerde stichtingen SOGK - overzicht
Stichting Ausema-De Jong Fonds - Reglement uitkeringen aan derden

CBF-Erkenningspaspoort

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

 

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Governance

De Stichting Oude Groninger Kerken onderschrijft de navolgende gedragscodes en richtlijnen uit de Erkenningsregeling Goede Doelen Nederland
*De Code Goed Bestuur
*De Regeling beloning directeuren van goede doelen
De Stichting hanteert een gedragscode voor het gebruik van de sociale media, de communicatie in het kader van de aardbevingsproblematiek en de databeveiliging.

Klachtenprocedure

Mocht u ondanks bovenstaande toch nog een klacht en/of opmerking met betrekking tot de Stichting hebben, dan kunt u deze mailen naar: info@groningerkerken.nl en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
De klachtenprocedure van de SOGK

Code Aardbevingsdossier

Aanleiding.
In de afgelopen periode zijn fricties en onduidelijkheden geconstateerd in de externe communicatie van onze stichting die aanleiding vormden om een code voor de communicatie met de NAM, overheidsinstanties, media, belanghebbenden en betrokkenen in relatie tot het aardbevingsdossier vast te stellen.
Deze code werd vastgesteld in het SOGK-bestuur op 24 november 2016.