Over ons

De doelstelling van Groninger Kerken is het in stand houden van historische, Rijksmonumentale kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Doelstelling Groninger Kerken

De doelstelling van Groninger Kerken is:
Het in stand houden van historische, Rijksmonumentale kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Oprichting Groninger Kerken

De stichting Groninger Kerken is opgericht op 13 mei 1969, een tijd waarin vele kerken bedreigd werden door ernstig en onaanvaardbaar verval. Dankzij het initiatief van een groep zeer betrokken en gemotiveerde mensen werd de stichting opgericht die zich inzette voor het behoud van de kerken als religieus erfgoed.

Dit zijn wij

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a . het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun
bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard;
c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen sub a bedoeld;
d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden.
(artikel 1 en 2 van de statuten)

Mail SOGK

Missie Groninger Kerken

Groninger Kerken zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Materieel en functioneel gaan bij de stichting hand in hand. Want oude Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting.

Dit zijn wij in het kort
Naam: Groninger Kerken
Vestigingsplaats: Groningen
Rechtsvorm: stichting
Statuten SOGK - december 2021
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
BTW nummer NL 002890604B01
KvK nummer 41009261
RSIN 0028.90.604

Beleidsplan Groninger Kerken 2021 - 2024

De komende beleidsperiode onderzoeken we kritisch reeds zichtbare effecten van groei op onze organisatie. Ook kijken we naar te verwachten effecten van verdere groei. We zijn ons daarbij bewust van de dynamiek die diverse maatschappelijke veranderingen met zich meebrengen voor onze organisatie. Het is noodzakelijk dat we open staan voor leren, ontwikkelen en waar nodig aanpassen. Het is onze ambitie een effectieve, flexibele en reflectieve organisatie te zijn. We bewaken daarbij continuïteit in de uitvoering van ons werk. Voor het benutten van nieuwe kansen zoeken we partnerschap. Samen staan we sterk.
Bakens van betekenis - Beleidsplan Stichting oude Groninger Kerken 2021-2024

Beleid inzake ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), beoogt middels een gedragscode een goed, veilig en stimulerend werkklimaat binnen de stichting te waarborgen. In een dergelijk werkklimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Daarnaast hecht de stichting waarde aan het voeren van een degelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid. Bovenstaande elementen zijn opgenomen in het Beleidsplan inzake ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling.
Beleid inzake ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling

Jaarstukken 2022

Uit de inleiding:
‘2022 was opnieuw een bewogen jaar. Hoewel dit jaar begon met een periode van lockdown, als enige land in Europa, kon het gelukkig worden afgesloten met reguliere activiteiten.

Vanuit een inhoudelijk perspectief was ons erfgoed toegankelijk en zichtbaar voor iedereen: de deuren van onze kerken stonden vanaf april weer grotendeels open en er werden vele activiteiten georganiseerd zodra dit kon. Dankzij deze openstellingen konden bezoekers ook dit jaar weer kennismaken met ons bijzondere monumentale erfgoed. Door onze kerken te delen met een groot publiek, door educatie en een breed scala aan culturele en maatschappelijk activiteiten te initiëren, houden we ons erfgoed levend en creëren we draagvlak voor wat onze kerken van oudsher zijn: ontmoetingsplaatsen voor iedereen.

De onderhoudsstaat waarin onze kerken verkeren blijft onverminderd hoog. Door continue aandacht voor instandhouding (onderhoud en restauratie) zijn en blijven onze kerken daadwerkelijk pareltjes in het Groninger landschap en blijft de term ‘bakens van betekenis’ nog altijd van kracht. Het groen rondom onze kerken is steeds meer onlosmakelijk verbonden met het gebouw zelf. Klimaatveranderingen dagen ons uit om het ‘groen’ en het ‘rood’ integraal aan te pakken. Zo zorgt biodiversiteit bijvoorbeeld voor een gezonde, mooie en veelzijdige omgeving; een goede afwatering of juist een goede watervoorziening zorgt voor gezonde bomen en stevige wierden, die op hun beurt weer bijdragen aan een solide drager voor onze eeuwenoude kerken.'

Jaarverslag 2022 [PDF]
Controleverklaring [PDF]

CBF-keur, ANBI en POM-status

Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen, heeft de POM-status en is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen 2022


Jaarrekeningen 2021 geconsolideerde steunstichtingen met de ANBI-status


Geconsolideerde stichtingen SOGK - overzicht
Stichting Ausema-De Jong Fonds - Reglement uitkeringen aan derden

CBF-Erkenningspaspoort

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

 

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Governance

Groninger Kerken onderschrijft de navolgende gedragscodes en richtlijnen uit de Erkenningsregeling Goede Doelen Nederland
*De Code Goed Bestuur
*De Regeling beloning directeuren van goede doelen
De Stichting hanteert een gedragscode voor het gebruik van de sociale media, de communicatie in het kader van de aardbevingsproblematiek en de databeveiliging.

Klachtenprocedure

Mocht u ondanks bovenstaande toch nog een klacht en/of opmerking met betrekking tot de Stichting hebben, dan kunt u deze mailen naar: info@groningerkerken.nl en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
De klachtenprocedure van de SOGK

Word donateur
Word donateur