Over ons

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is: het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Doelstelling Groninger Kerken

De doelstelling van Groninger Kerken is:
Het in stand houden van historische, Rijksmonumentale kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Oprichting Groninger Kerken

De stichting Groninger Kerken is opgericht op 13 mei 1969, een tijd waarin vele kerken bedreigd werden door ernstig en onaanvaardbaar verval. Dankzij het initiatief van een groep zeer betrokken en gemotiveerde mensen werd de stichting opgericht die zich inzette voor het behoud van de kerken als religieus erfgoed.

Dit zijn wij

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a . het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun
bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard;
c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen sub a bedoeld;
d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden.
(artikel 1 en 2 van de statuten)

Mail SOGK

Missie Groninger Kerken

Groninger Kerken zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Materieel en functioneel gaan bij de stichting hand in hand. Want oude Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting.

Dit zijn wij in het kort
Naam: Groninger Kerken
Vestigingsplaats: Groningen
Rechtsvorm: stichting
Statuten SOGK - december 2021
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
BTW nummer NL 002890604B01
KvK nummer 41009261
RSIN 0028.90.604

Beleidsplan Groninger Kerken 2021 - 2024

De komende beleidsperiode onderzoeken we kritisch reeds zichtbare effecten van groei op onze organisatie. Ook kijken we naar te verwachten effecten van verdere groei. We zijn ons daarbij bewust van de dynamiek die diverse maatschappelijke veranderingen met zich meebrengen voor onze organisatie. Het is noodzakelijk dat we open staan voor leren, ontwikkelen en waar nodig aanpassen. Het is onze ambitie een effectieve, flexibele en reflectieve organisatie te zijn. We bewaken daarbij continuïteit in de uitvoering van ons werk. Voor het benutten van nieuwe kansen zoeken we partnerschap. Samen staan we sterk.
Bakens van betekenis - Beleidsplan Stichting oude Groninger Kerken 2021-2024

Beleid inzake ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling

Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), beoogt middels een gedragscode een goed, veilig en stimulerend werkklimaat binnen de stichting te waarborgen. In een dergelijk werkklimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd. Daarnaast hecht de stichting waarde aan het voeren van een degelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid. Bovenstaande elementen zijn opgenomen in het Beleidsplan inzake ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling.
Beleid inzake ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling

Jaarstukken 2021

Uit het voorwoord:
‘Terugkijkend naar 2021 kan echter worden gesteld, dat de Stichting Oude Groninger Kerken ook dit jaar weer goed heeft doorstaan, ondanks de onzekerheden en lockdowns als gevolg van de pandemie. Financieel gezien werd het negatieve resultaat over 2020 in het afgelopen jaar ruimschoots goedgemaakt door enerzijds schenkingen en legaten en anderzijds door een goed beleggingsresultaat. Vanuit een inhoudelijk perspectief was ons erfgoed toegankelijk en zichtbaar voor iedereen: de kerken stonden zoveel mogelijk open en er vonden activiteiten plaats zodra dit kon. Dankzij deze openstellingen maakten velen vaak voor het eerst kennis met ons bijzondere monumentale erfgoed. Door open te zijn en door onze kerken, activiteiten en kennis te delen met een zo groot mogelijk publiek waren we een toonbeeld van levend erfgoed. Het levend houden van ons erfgoed rechtvaardigt ons bestaan als stichting en zijn onze kerken zo – ondanks hun vaak gewijzigde functie – de huiskamer of het podium van het dorp. Op deze wijze dragen we bij aan de leefbaarheid van een dunbevolkt gebied en bieden we toeristen een culturele beleving in het groen.’

Jaarverslag 2021 [PDF]
Jaarverslag 2021 [Publicatie]

CBF-keur en ANBI

Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen en is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.

Jaarrekeningen 2020 geconsolideerde steunstichtingen met de ANBI-status
Stichting Dr. P.H. Wijkfonds Stichting
Fonds Willemsen-Ritzema van Ikema
Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds
Stichting Van Tuikwerd Fonds Stichting
Het Groninger Klokken- en Orgelfonds
Stichting Ausema-de Jong Fonds

Geconsolideerde stichtingen SOGK - overzicht
Stichting Ausema-De Jong Fonds - Reglement uitkeringen aan derden

CBF-Erkenningspaspoort

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

 

Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

Governance

Groninger Kerken onderschrijft de navolgende gedragscodes en richtlijnen uit de Erkenningsregeling Goede Doelen Nederland
*De Code Goed Bestuur
*De Regeling beloning directeuren van goede doelen
De Stichting hanteert een gedragscode voor het gebruik van de sociale media, de communicatie in het kader van de aardbevingsproblematiek en de databeveiliging.

Klachtenprocedure

Mocht u ondanks bovenstaande toch nog een klacht en/of opmerking met betrekking tot de Stichting hebben, dan kunt u deze mailen naar: info@groningerkerken.nl en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
De klachtenprocedure van de SOGK

Word donateur
Word donateur