Over ons

De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is:
Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

Oprichting Stichting Oude Groninger Kerken

De Stichting Oude Groninger Kerken is opgericht op 13 mei 1969, een tijd waarin vele kerken bedreigd werden door ernstig en onaanvaardbaar verval. Dankzij het initiatief van een groep zeer betrokken en gemotiveerde mensen werd de Stichting opgericht die zich inzette voor het behoud van de kerken als religieus erfgoed. De Stichting bereidt zich nu voor op het vijftigjarig bestaan in 2019.

Dit zijn wij

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a . het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun
bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard;
c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen sub a bedoeld;
d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden.
(artikel 1 en 2 van de statuten)

Missie SOGK

De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Materieel en functioneel gaan bij de SOGK hand in hand. Want oude Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting.

Dit zijn wij in het kort
Naam: Stichting Oude Groninger Kerken
Vestigingsplaats: Groningen
Rechtsvorm: stichting
Statuten SOGK - juni 2011
Openingstijden maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur
BTW nummer NL 002890604B01
KvK nummer 41009261
RSIN 0028.90.604

Beleidsplan Stichting Oude Groninger Kerken 2017 - 2020

Het motto van dit beleidsplan voor de periode 2017-2020 is een uitspraak van de Groninger cultuurhistoricus Johan Huizinga: ‘Als we cultuur willen behouden, moeten we haar blijven scheppen.’ De Stichting Oude Groninger Kerken zorgt voor gebouwen die veelal zes, zeven of soms zelfs acht eeuwen oud zijn. Behoud van oude Groninger kerken zien wij als onze kerntaak. Niet eerder in de geschiedenis van onze organisatie, was de urgentie om te scheppen en vernieuwen zo groot. Steeds meer kerkelijke eigenaren dragen hun kerkgebouw aan ons over. Er is sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing onder onze achterban. Aardbevingen als gevolg van gaswinning beschadigen de kerken. De druk op onze organisatie neemt toe. In dit Beleidsplan leggen we uit wat dit voor ons betekent, welke consequenties dit heeft en hoe wij hiermee omgaan in die beleidsperiode 2017- 2020.

Bakens van betekenis - Beleidsplan Stichting Oude Groninger Kerken 2017-2020

Jaarstukken 2017

Niet alle stichtingskerken zullen in de toekomst nog worden gebruikt voor hun oorspronkelijke doel. Daarom heeft de Stichting Oude Groninger Kerken een omvangrijk programma voor herbestemming van een deel van haar gebouwen opgesteld. In 2017 is er gewerkt aan nieuwe bestemmingen voor de kerken van Beerta, Lettelbert, Obergum, Onderdendam en Overschild. In 2018 valt het besluit over de spectaculaire functiewijziging van kerk, toren en verenigingsgebouw in Garmerwolde in het kader van het jubileumproject Feest! In Oost en West dat in 2019 van start zal gaan. Voor dit project zijn in 2017 belangrijke fondsen geworven. De opbrengst van de succesvolle Actie Kerkbehoud 2017 wordt voor een groot deel toegewezen aan het educatieve programma van dit project.
Jaarstukken
Jaarstukken [Publicatie]

CBF-keur en ANBI

De Stichting Oude Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen en is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.

Jaarrekeningen 2017 geconsolideerde steunstichtingen met de ANBI-status
Stichting Dr. P.H. Wijkfonds Stichting
Fonds Willemsen-Ritzema van Ikema
Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds
Stichting Van Tuikwerd Fonds Stichting
Het Groninger Klokken- en Orgelfonds
Stichting Ausema-de Jong Fonds

Geconsolideerde stichtingen SOGK - overzicht
Stichting Ausema-De Jong Fonds - Reglement uitkeringen aan derden

Governance

De Stichting Oude Groninger Kerken onderschrijft de navolgende gedragscodes en richtlijnen uit de Erkenningsregeling Goede Doelen Nederland
*De Code Goed Bestuur
*De Regeling beloning directeuren van goede doelen
De Stichting hanteert een gedragscode voor het gebruik van de sociale media, de communicatie in het kader van de aardbevingsproblematiek en de databeveiliging.

Klachtenprocedure

Mocht u ondanks bovenstaande toch nog een klacht en/of opmerking met betrekking tot de Stichting hebben, dan kunt u deze mailen naar: info@groningerkerken.nl en wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
De klachtenprocedure van de SOGK

Code Aardbevingsdossier

Aanleiding.
In de afgelopen periode zijn fricties en onduidelijkheden geconstateerd in de externe communicatie van onze stichting die aanleiding vormden om een code voor de communicatie met de NAM, overheidsinstanties, media, belanghebbenden en betrokkenen in relatie tot het aardbevingsdossier vast te stellen.
Deze code werd vastgesteld in het SOGK-bestuur op 24 november 2016.