Giften/nalatenschappen

Er zijn gelukkig veel mensen die zich, samen met ons, verantwoordelijk voelen voor het behoud van de Groninger kerken. Vele vrijwilligers verzetten bergen werk en tal van instanties zorgen voor continuïteit en het noodzakelijke draagvlak, ook financieel. Maar om de hoge cultuurhistorische waarde en de gebruikskwaliteit te kunnen verbeteren en waarborgen, is ook uw steun méér dan welkom. Dit kan in een vorm en op een manier die u het beste past. Daarom hebben we de verschillende mogelijkheden voor u op een rij gezet.

De Geefwet

De Geefwet maakt uw schenking aan de Stichting Oude Groninger Kerken fiscaal aantrekkelijker. Om een beroep te doen op de voordelen van de Geefwet, gelden bepaalde criteria.Hierover leest u meer in onderstaande folder.

ANBI

Stichting Oude Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen en is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling) Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting. De

Stichting is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41009261.

Actie Kerkbehoud 2019

Eens in de twee jaar doen wij tijdens de Actie Kerkbehoud een extra beroep op onze donateurs en relaties om de restauraties van onze kerken en orgels een duwtje in de rug te geven. Onze achterban heeft zich in de afgelopen vijftig jaar bij deze actie steeds van zijn beste kant laten zien! Dit jaar schuiven we de omvangrijke restauratie van de beeldbepalende kerk en toren van Spijk naar voren. In diverse opzichten is vooral de markante toren een baken van betekenis in het Groninger land. Daarnaast vragen wij steun voor de restauratie van het Schnitgerorgel in de kerk van Harkstede. Het laatste nog te restaureren orgel van Schnitger in Noord-Europa verdient onze aandacht ten volle, zeker in dit jaar waarin driehonderd jaar Schnitger wordt herdacht. Wij hopen weer op uw bijdragen, groot en klein, allemaal even welkom!
Folder Actie Kerkbehoud 2019

Verschil periodieke gift/eenmalige gift

Een periodieke gift is een gift in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen die eindigen uiterlijk bij overlijden. Een periodieke gift kan in een notariële akte worden vastgelegd of in een schriftelijke overeenkomst met de Stichting Oude Groninger Kerken. Een periodieke gift moet minimaal vijf jaar lopen. Indien dit het geval is, kan elke termijn worden afgetrokken van het jaar waarin de termijn vervalt. De volledige termijn is aftrekbaar. Er geldt dus geen aftrekdrempel en geen aftrekplafond.

 

Bijvoorbeeld: indien een periodieke gift wordt gedaan van 5 x € 1.000 gedurende vijf jaar is elk jaar € 1.250 (€ 1.000 x multiplier van 1,25) aftrekbaar van het inkomen zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond. Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De drempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I,II en III); het plafond 10% van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%. De multiplier van 125% is uitsluitend van toepassing op giften aan Culturele ANBI’s als de Stichting Oude Groninger Kerken. In beide gevallen wordt de verhoging van 25% toegepast over een maximale gift van € 5.000. Voorbeeld: bij een gift van € 6.000 bedraagt de verhoging € 1.250, zijnde 25% van € 5.000. Totaal is dan aftrekbaar € 7.250.
N.B. De bedragen die hier vermeld worden zijn gebaseerd op de gegevens afkomstig van de Belastingdienst begin 2017.

Toegift

Iedereen maakt zich weleens sterk voor de goede zaak. Door voor een ander klaar te staan, iets te geven of te doneren. Maar wat als u er zelf niet meer bent? Als u nog één keer wilt opkomen voor wat u belangrijk vindt? Op toegift.nl informeren we iedereen over de mogelijkheid om na te laten aan een goed doel. Zodat iedereen een weloverwogen keuze kan maken en de kans heeft om zijn of haar idealen voort te laten leven. toegift.nl is een initiatief van samenwerkende erkende goede doelen waaronder de Stichting Oude Groninger Kerken