POM status

Koesteren van erfgoed

Groninger Kerken heeft een schat aan monumenten die ons een uniek inzicht geven in onze geschiedenis en architectuur. Als erfgoedorganisatie hechten we veel waarde aan het behoud van deze kerken, die elk op hun eigen manier de kenmerkende architectuur en levensstijl van verschillende periodes vertegenwoordigen. Onze eeuwenoude Groningse kerken zijn niet alleen monumenten, maar ook levendige plekken van ontmoeting en bezinning. Wij koesteren niet alleen het verleden, maar omarmen ook de toekomst door te streven naar behoud én vernieuwing. Met instandhouding, openstelling, herbestemming en educatie als sleutels tot een betekenisvolle toekomst.

Erkenning als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM)

Onze toewijding waarmee wij het behoud van dit waardevolle erfgoed in stand houden, heeft in 2013 geleid tot erkenning als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM) door de Minister van OCW. Deze status beschouwen wij als een waardering voor ons voortdurende streven naar kwaliteit in ons werk, dat we al ruim 55 jaar met passie en toewijding verrichten.

Aan de status worden strenge eisen gesteld ten aanzien van de kwaliteitsborging van de uitvoering van werkzaamheden. Professionele omgang met beschermde monumenten dient een aantoonbaar structureel en consistent karakter te hebben, en minimaal de helft van het bezit moet in goede staat zijn. Dit geldt voor alle roerende en onroerende erfgoederen waar we verantwoordelijk voor zijn: gebouwen, bijgebouwen, waardevolle interieurs, orgels, archeologische waarden, kerkhoven en groen. De POM-werkwijze is verankerd in onze systematische onderhoudscyclus.

Een van de voordelen die aan de POM-status is verbonden, is dat we voor onze monumenten samengevoegd rijkssubsidie kunnen aanvragen en verantwoorden. Wij doen dat in clusters. Daarnaast ervaren we dat de POM-status naar de buitenwereld toe een bevestiging van onze betrouwbaarheid en deskundigheid is en dat die ons scherp houdt.

Continuïteit in erfgoedbehoud: Onze toewijding als POM-organisatie

De lat ligt hoog als het gaat om de kwaliteit van instandhoudingswerkzaamheden. Als POM-organisatie streven wij ernaar om continuïteit te waarborgen op het gebied van kennisdeling, organisatie, financiën en beleid.

Wij werken samen met hooggekwalificeerde partners en maken waar mogelijk gebruik van innovatieve technische en technologische mogelijkheden. Indien nodig laten we ons werk voorafgaan door specialistisch onderzoek. Ook voor bouwkundige toevoegingen geldt dat ze van hoge kwaliteit moeten zijn. Daarbij mogen ze best spraakmakend zijn, mits goed onderbouwd.

Nieuwe architectuur leggen we daarom in handen van bekwame bouwmeesters. Daarbij zijn we ons bewust van het belang van duurzaamheid. Zorgvuldig ontworpen toevoegingen aan gebouwen kennen vaak een langere levensduur.

Dit stelt ons in staat om ons monumentale erfgoed te behouden en te laten gedijen, zodat het kan blijven dienen als een bron van inspiratie voor toekomstige generaties.

Prestaties en toekomstperspectieven

Eens in de twee jaar toetst de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of wij nog altijd aan de criteria van de status voldoen. De bevindingen staan in een kleurenmonitor. De kleurenmonitor laat zien hoe Groninger Kerken invulling geeft aan de criteria van de Subsidieregeling instandhouding monumenten. De kleuren geven een beeld van onze prestaties. Het gaat niet om een formele beoordeling door de Inspectie. De rapportage is gebaseerd op informatie die de stichting aan de Inspectie heeft gegeven.Bekijk de kleurenmonitor van voorgaande jaren: 2017-2018 en 2019-2020 en 2021-2022.

Naast de POM status draagt Groninger Kerken ook het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de organisatie die toezicht houdt op erkende goede doelen in Nederland. Erkende organisaties dragen aantoonbaar bij aan een betere wereld, gaan zorgvuldig met iedere euro om, kennen een transparante werkwijze waarin controle vanzelfsprekend is, en gaan gereguleerd en respectvol om met donateurs. Ook heeft Groninger Kerken de ANBI-status van de Belastingdienst. We voldoen aan de voorwaarden van een Algemeen Nut Beogende Instelling, met de daarbij behorende eisen ten aanzien van financiën, organisatie en integriteit.