Information Stichting Oude Groninger Kerken in deutscher Sprache    Home Laatste nieuws Over SOGK Activiteiten Onderwijs Webwinkel Groninger Kerken Digitaal Contact Privacyverklaring/Colofon
STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

DE STICHTING      IN DE STEIGERS      PROJECTEN      MEDIATHEEK      WEBWINKEL     
WIE ZIJN WIJ OUDE STENEN, NIEUWE BETEKENIS VRIJWILLIGERSORGANISATIE STEUN DE SOGK ONZE KERKEN ONZE ORGELS ONZE KERKHOVEN TIJDSCHRIFT DE KERK ALS PODIUM CBF KEUR PERS CONTACT PANORAMAFOTOGRAFIE

Bookmark and Share

Volg de Stichting Oude Groninger Kerken op Twitter!

Twitter-banner

Dit zijn wij

Naam: Stichting Oude Groninger Kerken
Vestigingsplaats: Groningen
Rechtsvorm: stichting
Mail: info@groningerkerken.nl

Statuten SOGK - juni 2011 [PDF]

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

BTW nummer NL 002890604B01
KvK nummer 41009261
RSIN 0028.90.604

ABN AMRO NL69 ABNA 0486 1143 33

CBF en ANBI
Stichting Oude Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-kerumerk voor goede doelen en is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Jaarrekeningen 2015 geconsolideerde steunstichtingen met de ANBI-status

Stichting Dr. P.H. Wijkfonds Stichting - [PDF]
Fonds Willemsen-Ritzema van Ikema - [PDF]
Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds - [PDF]
Stichting Van Tuikwerd Fonds Stichting - [PDF]
Het Groninger Klokken- en Orgelfonds - [PDF]
Stichting Ausema-de Jong Fonds [PDF]

Geconsolideerde stichtingen SOGK - overzicht
[PDF]

Stichting Ausema-De Jong Fonds - [PDF]
Reglement uitkeringen aan derden

Oprichting SOGK

In de jaren voordat de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) werd opgericht, was het door gebrek aan financiële middelen steeds moeilijker geworden om kerkgebouwen te onderhouden; veel hiervan raakten hierdoor in verval. Men vond dat de oude Groninger kerken, met hun soms wereldbefaamde orgels en de bij de kerk behorende kerkhoven behouden moesten blijven. Vandaar de oprichting van de SOGK in 1969. De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich sinds die tijd in om samen met donateurs en vrijwilligers te zorgen voor onze geschiedenis.
Doelstelling Stichting Oude Groninger Kerken
De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is:
Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.
Missie Stichting Oude Groninger Kerken
De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich in voor het materiële en functionele behoud van de monumentale Groninger kerken en hun omgeving. Materieel en functioneel gaan bij de SOGK hand in hand. Want oude Groninger kerken zijn niet alleen waardevolle historische gebouwen, het zijn vanouds ook plaatsen van ontmoeting.
POM-status SOGK
Minister Bussemaker van OC&W heeft de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) als een van de eerste erfgoedorganisaties van Nederland aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). De SOGK ziet deze aanwijzing als erkenning voor de manier waarop zij zich als particuliere organisatie sterk maakt voor het behoud van de historische kerken in Groningen. De stichting heeft daarmee een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland.

DIT ZIJN WIJ

De Stichting Oude Groninger Kerken stelt zich ten doel: het in stand houden van historische kerkgebouwen in de
provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a . het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun
bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard;
c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen sub a bedoeld;
d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden.
(artikel 1 en 2 van de statuten)

BELEIDSPLAN STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN 2017 - 2020

Het motto van dit beleidsplan voor de periode 2017-2020 is een uitspraak van de Groninger cultuurhistoricus Johan Huizinga: ‘Als we cultuur willen behouden, moeten we haar blijven scheppen.’ De Stichting Oude Groninger Kerken zorgt voor gebouwen die veelal zes, zeven of soms zelfs acht eeuwen oud zijn. Behoud van oude Groninger kerken zien wij als onze kerntaak. Niet eerder in de geschiedenis van onze organisatie, was de urgentie om te scheppen en vernieuwen zo groot. Steeds meer kerkelijke eigenaren dragen hun kerkgebouw aan ons over. Er is sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing onder onze achterban. Aardbevingen als gevolg van gaswinning beschadigen de kerken. De druk op onze organisatie neemt toe. In dit Beleidsplan leggen we uit wat dit voor ons betekent, welke consequenties dit heeft en hoe gaan wij hiermee om in die beleidsperiode 2017- 2020.
Bakens van betekenis - Beleidsplan Stichting Oude Groninger Kerken 2017-2020 [PDF]

BELEIDSPLAN SOGK 2013 - 2016

Dit is het beleidsplan van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) voor de periode 2013- 2016. In dit beleidsplan geven we aan waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan. Ons doel daarbij is de eeuwenoude Groninger kerken te behouden. Als gebouw, maar ook als middelpunt van het lokale en regionale culturele leven. Beleidsplan 2013 - 2016 [PDF]

CULTUURNOTA 2013 - 2016

Algemeen
De Stichting Oude Groninger Kerken stelt zich al meer dan 40 jaar ten doel de historische kerkgebouwen en hun omgeving in de provincie Groningen te behouden en bij het publiek hergebruik van religieus erfgoed te bevorderen. Daarnaast staat niet alleen het behoud van dit monumentale erfgoed centraal maar ook het wekken van belangstelling voor de rijke geschiedenis van de provincie Groningen en het Groninger landschap, waarin de oude kerken als beeldbepalende elementen fungeren. De organisatie is gehuisvest in de Remonstrantse kerk in de stad Groningen en is een van de grootste particuliere monumentenorganisaties van Nederland. Het heeft daarmee een voorbeeldfunctie op het gebied van instandhouding, locatiebeheer en publieksbereik zowel regionaal als nationaal. De organisatie heeft sinds 2008 de status van Aangewezen Organisatie voor Monumentenbehoud (AOM) en een CBF –keur (Centraal Bureau Fondsenwerving). De stichting ontvangt in de periode 2009-2012 van de provincie een subsidie van € 77.000 per jaar. Voor de periode 2013-2016 vraagt men een subsidie van € 100.000 bij een bedrag aan inkomsten van € 1.873.000.
Cultuurnota 2013 [PDF]

JAARSTUKKEN 2015

Dit verslag geeft een beeld van het werk van de stichting in 2015, een jaar dat wordt gekenmerkt door aangrijpende en feestelijke momenten. De ingebruikneming van de heringerichte voormalige synagoge in Appingedam op 5 mei in aanwezigheid van nabestaanden van de verdwenen joodse gemeenschap uit die stad is een van die aangrijpende momenten. Het feestelijkste moment in dit verslagjaar is de uitreiking van de Provinciale Vrijwilligersprijs- categorie leefbaarheid op 7 december aan onze vrijwilligers door gedeputeerde Eikenaar. Deze prijs is een belangrijke erkenning en waardering voor het vele werk dat de inmiddels meer dan 600 vrijwilligers verrichten voor het behoud en het gebruik van het belangrijke kerkelijk erfgoed van Groningen.
Jaarstukken 2015 - PDF
Jaarstukken 2015 - Publicatie

 

CBF-KEUR EN ANBI

De Stichting Oude Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen en is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.

KIjk hier voor meer informatie over wat dit betekent voor de Stichting Oude Groninger Kerken.

Meer informatie over het CBF keur voor goede doelen zie de website van het CBF.

CODE AARDBEVINGSDOSSIER

Aanleiding.
In de afgelopen periode zijn fricties en onduidelijkheden geconstateerd in de externe communicatie van onze stichting die aanleiding vormden om een code voor de communicatie met de NAM, overheidsinstanties, media, belanghebbenden en betrokkenen in relatie tot het aardbevingsdossier vast te stellen.
Deze code werd vasgesteld in in het SOGK-bestuur op 24 november 2016 - [Link - PDF]

SOGK AL 45 JAAR: 1969-2014

Het idee om het rijke maar bedreigde bezit van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen in stand te houden, ontstond 45 jaar geleden in 1969. Toen werd de basis gelegd voor de Stichting Oude Groninger Kerken. Niet alleen het behoud van dit monumentale erfgoed, maar ook het wekken van belangstelling voor de rijke geschiedenis van de provincie Groningen en het Groninger landschap waarin de oude kerken als beeldbepalende elementen zo karakteristiek zijn opgenomen, staan sindsdien voor de stichting centraal. De Stichting Oude Groninger Kerken heeft zich de afgelopen vijfenveertig jaar in regionaal en nationaal verband ontwikkeld tot een succesvolle en toonaangevende, eigentijdse organisatie op het gebied van restauratie en hergebruik van religieus erfgoed.
Filmpje - 40 jaar SOGK RTVNoord
Artikeltje NvhN - 1969 Tegenhangen, dwarsligen, saboteren[ PDF]
Artikeltje NvhN - 1972 Jeugdige reporter met de krant mee [PDF]