Project ‘Biodiversiteit op kerkhoven’ van start

24 maart 2024

Kerkhoven als kans voor meer biodiversiteit

Biodiversiteit in het Groningse landschap en op de Groninger kerkhoven gaat hard achteruit. Hierdoor worden veel planten, bomen en dieren die van oorsprong in Groningen voorkomen met uitsterven bedreigd. Om deze reden slaan Landschapsbeheer Groningen en Groninger Kerken de handen ineen om de biodiversiteit op deze terreinen te herstellen. Zij worden hierbij financieel gesteund door de Provincie Groningen en het Dinamo Fonds.

'Biodiversiteit op Kerkhoven'

Kerkhoven zijn als landschapselementen oases van rust in de bebouwde omgeving. Daardoor zijn deze locaties aantrekkelijke schuil- en broedplaatsen voor allerlei dier- en plantensoorten. Met een goede inrichting en beheer kan een kerkhof daarom een enorme kans zijn voor meer biodiversiteit.

“We gaan op tien deelnemende terreinen aan de slag om deze zo optimaal mogelijk in te richten en te beheren voor een hoge soortenrijkdom, zonder afbreuk te doen aan de cultuurhistorische waarden van het kerkhof”, vertelt Anita Pronk-Pigmans van Landschapsbeheer Groningen. “We helpen de beheerders bij het ontwikkelen en uitvoeren van praktische maatregelen en het maken van natuurvriendelijke beheerplannen. Deze plannen maken we op basis van een onderzoek naar de ecologische waarden en kansen op ieder terrein. Dit doen we bijvoorbeeld door nestkasten op te hangen, aanplant van struiken, bomen of bollen of door juist minder vaak te maaien.”

Op veel kerkhoven zijn vrijwilligersgroepen actief, maar het ontbreekt vaak aan specialistische kennis. Door de vrijwilligers en beheerders meer kennis en praktische adviezen mee te geven over natuur op kerkhoven en het beheer hiervan, is er grote winst te behalen.

Project succesvol van start

In februari en maart is de uitvoering van deze plannen gestart op vijf kerkhoven van Groninger Kerken, namelijk die van Oosterwijtwerd, ’t Zandt, Fransum, Feerwerd en Thesinge.

Miriam van der Waart, groenmanager bij Groninger Kerken was aanwezig tijdens de werkzaamheden op het kerkhof van Thesinge. Samen met de Plaatselijke Commissie en dorpsbewoners, onder begeleiding van medewerkers van Landschapsbeheer Groningen, heeft ze hard gewerkt aan het verrijken van de biodiversiteit op het kerkhof. Zo is er een takkenril aangelegd, zijn kamperfoelie en klimop bij de bestaande bomen geplant, zijn vaste planten zoals longkruid en vingerhoedskruid langs het hek aan de wegkant aangebracht en is de grindrand rond de kerk verwijderd om plaats te maken voor nieuwe beplanting.

In het komende najaar en winter staat de tweede fase van het beheersplan op de planning voor dit kerkhof. Hierbij zullen onder andere nieuwe bomen worden geplant. Het uiteindelijke resultaat zal een bloemrijk en biodivers kerkhof zijn, waar zowel de natuur als de gemeenschap van Thesinge van kan genieten.

Biodiversiteit op kerkhoven van start
Landschapsbeheer Groningen, Plaatselijke Commissie Thesinge en dorpsbewoners hard aan het werk