Vacature bestuur

De Stichting Oude Groninger Kerken roept kandidaten op voor de functie van Lid van het bestuur met kennis of ervaring op het gebied van financiën, fondswerving en marketing.
Reacties graag per mail voor 1 november naar info@groningerkerken.nl o.v.v. Vacature Lid van bestuur.

Profielschets lid van bestuur SOGK

Het bestuur vervult de statutair vastgelegde taak van toezichthouder. Belangrijke taken zijn het toezicht op de uitvoering van het beleid door de directie en de goedkeuring van het meerjarenbeleidsplan, de begrotingen en de jaarstukken.

De bestuursleden vervullen hun taak onbezoldigd, ze maken (met een specifieke opdracht en verantwoordelijkheid) deel uit van het vrijwilligersbestand van de SOGK.

 

Het bestuur heeft (voorbereidende) taken gedelegeerd aan drie commissies.

  • Twee bestuursleden vormen een auditcommissie op het gebied van financiën en vermogensbeheer. Deze auditcommissie voert o.a. namens het bestuur het jaarlijkse overleg met de accountant en rapporteert daarover in het bestuur.
  • Twee bestuursleden vormen de auditcommissie marketing en fondswerving.
  • Voorzitter en vice-voorzitter vormen de auditcommissie organisatie. Deze commissie behartigt onder meer de werkgeversfunctie. Zij voert het functionerings- en beoordelingsgesprek met de directie en rapporteert hierover aan het bestuur. Ook andere zaken die de organisatie betreffen worden door deze commissie behartigd.

Een keer per jaar evalueert het bestuur zijn zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden.
Elk bestuurslid onderschrijft de doelstellingen van de stichting en wil zich van harte mede inzetten voor de verwezenlijking daarvan.

Bestuursleden:
• vervullen hun toezichthoudende rol kritisch en opbouwend;
• werken graag in een team en streven naar besluitvorming in consensus;
• hebben oog voor (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen die de SOGK aangaan;
• overzien het gehele werkterrein van de stichting en zijn geen pleitbezorger van deel-belangen;
• besteden voldoende tijd aan hun bestuurlijke taken, inclusief het belangstelling tonen voor of deelnemen aan activiteiten van de stichting.

Elk bestuurslid beschikt over specifieke kennis, ervaring of belangstelling in tenminste een van de volgende disciplines:
• (openbaar) bestuur en bestuurlijke/juridische zaken;
• financiële kennis w.o. vermogensbeheer;
• het culturele klimaat in Groningen;
• exploitatie vastgoed,
• bouwhistorie en regelgeving,
• marketing en fondswerving.

Deze vacature betreft het bestuurslid met de discipline marketing en fondswerving en het lidmaatschap van de betreffende auditcommissie.

Deze kwalificatie is echter slechts één aandachtspunt voor de benoeming. Van doorslaggevend belang zijn de motivatie van de kandidaat om een bestuurlijke bijdrage te willen leveren aan het werk van de stichting en de (overige) kennis en ervaring die hij of zij meebrengt.