Information Stichting Oude Groninger Kerken in deutscher Sprache    Home Laatste nieuws Over SOGK Activiteiten Onderwijs Webwinkel Groninger Kerken Digitaal Contact Privacyverklaring/Colofon
STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

DE STICHTING      IN DE STEIGERS      PROJECTEN      MEDIATHEEK      WEBWINKEL     
WIE ZIJN WIJ WAT BETEKENEN GRONINGER KERKEN VOOR U? VRIJWILLIGERSORGANISATIE STEUN DE SOGK ONZE KERKEN ONZE ORGELS ONZE KERKHOVEN TIJDSCHRIFT DE KERK ALS PODIUM KIRCHEN CBF KEUR PERS CONTACT PANORAMAFOTOGRAFIE REFO 500

Bookmark and Share

Volg de Stichting Oude Groninger Kerken op Twitter!

Twitter-banner

Dit zijn wij

Naam: Stichting Oude Groninger Kerken
Vestigingsplaats: Groningen
Rechtsvorm: stichting
Mail: info@groningerkerken.nl

Statuten SOGK - juni 2011 [PDF]

Openingstijden

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

BTW nummer NL 002890604B01
KvK nummer 41009261
RSIN 0028.90.604

ABN AMRO NL69 ABNA 0486 1143 33

CBF en ANBI
Stichting Oude Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-kerumerk voor goede doelen en is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Jaarrekeningen 2016 geconsolideerde steunstichtingen met de ANBI-status

Stichting Dr. P.H. Wijkfonds Stichting - [PDF]
Fonds Willemsen-Ritzema van Ikema - [PDF]
Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds - [PDF]
Stichting Van Tuikwerd Fonds Stichting - [PDF]
Het Groninger Klokken- en Orgelfonds - [PDF]
Stichting Ausema-de Jong Fonds [PDF]

Geconsolideerde stichtingen SOGK - overzicht
[PDF]

Stichting Ausema-De Jong Fonds - [PDF]
Reglement uitkeringen aan derden

Oprichting SOGK

In de jaren voordat de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) werd opgericht, was het door gebrek aan financiële middelen steeds moeilijker geworden om kerkgebouwen te onderhouden; veel hiervan raakten hierdoor in verval. Men vond dat de oude Groninger kerken, met hun soms wereldbefaamde orgels en de bij de kerk behorende kerkhoven behouden moesten blijven. Vandaar de oprichting van de SOGK in 1969. De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich sinds die tijd in om samen met donateurs en vrijwilligers te zorgen voor onze geschiedenis.
Doelstelling Stichting Oude Groninger Kerken
De doelstelling van de Stichting Oude Groninger Kerken is:
Het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.
Missie Stichting Oude Groninger Kerken
De Stichting Oude Groninger Kerken streeft naar het betekenisvol functioneren van oude kerken. Wij willen dat kerken open, representatieve plekken zijn, waar mensen stilstaan bij de vraag welke waarde ons erfgoed voor hen vertegenwoordigt, en hoe we samen waarde kunnen behouden, versterken en vergroten. De toekomst kan niet zonder kennis van het verleden en niet zonder draagvlak in het heden.
POM-status SOGK
Minister Bussemaker van OC&W heeft de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) als een van de eerste erfgoedorganisaties van Nederland aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). De SOGK ziet deze aanwijzing als erkenning voor de manier waarop zij zich als particuliere organisatie sterk maakt voor het behoud van de historische kerken in Groningen. De stichting heeft daarmee een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland.

DIT ZIJN WIJ

De Stichting Oude Groninger Kerken stelt zich ten doel: het in stand houden van historische kerkgebouwen in de
provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
a . het verwerven, bewaren, restaureren, beheren en ter bezichtiging stellen van monumentale kerken en hun
bijgebouwen en terreinen in de ruimste zin;
b. het streven naar een gebruik van de gebouwen en de terreinen zoveel mogelijk in overeenstemming met hun aard;
c. het nemen van initiatieven op het gebied van adviezen, voorlichting, publicatie en het leggen van contact met bezitters van bouwwerken en terreinen sub a bedoeld;
d. alle andere middelen, welke tot bevordering van dat doel leiden.
(artikel 1 en 2 van de statuten)

BELEIDSPLAN STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN 2017 - 2020

Het motto van dit beleidsplan voor de periode 2017-2020 is een uitspraak van de Groninger cultuurhistoricus Johan Huizinga: ‘Als we cultuur willen behouden, moeten we haar blijven scheppen.’ De Stichting Oude Groninger Kerken zorgt voor gebouwen die veelal zes, zeven of soms zelfs acht eeuwen oud zijn. Behoud van oude Groninger kerken zien wij als onze kerntaak. Niet eerder in de geschiedenis van onze organisatie, was de urgentie om te scheppen en vernieuwen zo groot. Steeds meer kerkelijke eigenaren dragen hun kerkgebouw aan ons over. Er is sprake van bevolkingskrimp en vergrijzing onder onze achterban. Aardbevingen als gevolg van gaswinning beschadigen de kerken. De druk op onze organisatie neemt toe. In dit Beleidsplan leggen we uit wat dit voor ons betekent, welke consequenties dit heeft en hoe gaan wij hiermee om in die beleidsperiode 2017- 2020.
Bakens van betekenis - Beleidsplan Stichting Oude Groninger Kerken 2017-2020 [PDF]

JAARSTUKKEN 2016

Het actuele thema herbestemming van kerken heeft in 2016 veel landelijke aandacht gekregen en het werk van de stichting in het verslagjaar in belangrijke mate bepaald. Onder andere is dit jaar de planvorming voor herbestemming van de kerken in Beerta, Garmerwolde en Obergum in belangrijke mate voltooid. Na overleg met diverse overheden en instanties lijkt er nu perspectief te zijn op herbestemming van de kerk van Overschild. Voor de herbestemming van de kerk van Onderdendam en het gebouw ’Irene’ bij de kerk van Ulrum zijn de voorbereidingen gestart. Een herinrichting van de kerk van Lettelbert moet dit monument beter geschikt maken voor het gebruik als Iconencentrum voor Noord Nederland.
Jaarstukken - [PDF]
Jaarstukken - [Publicatie]

 

CBF-KEUR EN ANBI

De Stichting Oude Groninger Kerken is in het bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen en is aangewezen als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Als ANBI zijn wij vrijgesteld van het betalen van schenk- en erfbelasting.

KIjk hier voor meer informatie over wat dit betekent voor de Stichting Oude Groninger Kerken.

Meer informatie over het CBF keur voor goede doelen zie de website van het CBF.

CODE AARDBEVINGSDOSSIER

Aanleiding.
In de afgelopen periode zijn fricties en onduidelijkheden geconstateerd in de externe communicatie van onze stichting die aanleiding vormden om een code voor de communicatie met de NAM, overheidsinstanties, media, belanghebbenden en betrokkenen in relatie tot het aardbevingsdossier vast te stellen.
Deze code werd vasgesteld in in het SOGK-bestuur op 24 november 2016 - [Link - PDF]